OSTĒ

Narozeninová GIVEAWAY OSTĒ

OSTĒ SLAVÍ TŘETÍ NAROZENINY

OSTĒ slaví narozeniny, sfoukáváme třetí svíčku! Chtěli bychom se s Vámi o tu radost podělit a poděkovat Vám za Vaši přízeň a podporu dárkovým poukazem na libovolný výběr produktů OSTĒ v hodnotě 2 000 Kč.

Jak se můžete účastnit? Do slosování se zapojíte jako fanoušek instagramového profilu @ostebeauty a do komentáře pod příspěvek se s námi podělíte o to „Co v tomto adventním čase rádi děláte?“ Tým OSTĒ vybere po skončení soutěže 3 autory a odmění je cenou.

PRAVIDLA

 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „NAROZENINOVÁ SOUTĚŽ OSTĒ” (dále jen „soutěž“) je společnost: OSTĒ s. r. o.., Lysinská 1863/44, IČO: 05693241, DIČ: CZ05693241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 269081 (dále jen „OSTĒ“).

 1. MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž je organizována na profilu společnosti OSTĒ s.r.o.,

na sociální síti instagram www.instagram.com. Profil je provozován pod názvem @ostebeauty. Adresa profilu je https://www.instagram.com/ostebeauty/.

  1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

  Soutěž potrvá od 12.5.2021 do 19.5.2021 20:00 hod.

  1. SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

  Soutěž bude zahájena společností OSTĒ prostřednictvím soutěžního postu, který bude zveřejněn 12.5.2021 na instagramovém profilu https://www.instagram.com/ostebeauty/, na kterém bude uvedena soutěžní otázka “ Prozraďte nám s kým byste nejraději oslavili Vaše narozeniny a proč?

   

  1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY SOUTĚŽE

  5.1. 3 nejoriginálnější odpovědi budou vybrány organizátorem soutěže.

  5.2. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na instagramovém profilu @ostebeautyhttps://www.instagram.com/ostebeauty/. Vítěz soutěže bude kontaktován prostřednictvím komentáře přidaným k soutěžnímu příspěvku.

  1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

  6.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České nebo Slovenské republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „Soutěžící“). Osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností se mohou Soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce.

  6.2. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) v rámci České republiky.

  6.3. Podmínkou účasti v soutěži je mít instagramový profil a splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na: www.facebook.com/terms.php.

  6.4. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že pod soutěžní post odešle svůj komentář s odpovědí na položenou otázku.

  6.5. Vložením odpovědi do komentáře pod soutěžní post potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže, zejména souhlasy níže uvedené.

  6.6. Každá odpověď smí být v soutěži zařazena pouze jednou. Společnost OSTĒ si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže.

  6.7. Společnost OSTĒ je oprávněna ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

  1. a) neodpovídají na soutěžní otázku;
  2. b) obsahují prvky násilí, pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy;
  3. c) mohly by poškodit dobré jméno společnosti OSTĒ., její ochranné známky, obchodní firmy či průmyslové nebo duševní vlastnictví OSTĒ.;
  4. d) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

  V případě, že dojde k porušení těchto pravidel, budou jednotlivé příspěvky nebo celá soutěž smazána bez předchozího upozornění a bez možnosti jakýchkoliv náhrad. OSTĒ si vyhrazuje právo změny těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

  6.8. Soutěžící vložením odpovědí do soutěže potvrzuje, že je autorem přihlášených odpovědí a že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvků.

  6.9. Soutěžící uděluje vložením odpovědi do soutěže společnosti OSTĒ časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných odpovědí bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových médiích, otištění v tiskových a propagačních materiálech společnosti OSTĒ, a to bez omezení a bez náhrady.

  6.10. Odesláním příspěvku s odpovědí na výše uvedené otázky, je soutěžící srozuměn, že za účelem vyhodnocení soutěže „NAROZENINOVÁ SOUTĚŽ OSTĒ“ bude společnost OSTĒ zpracovávat jeho údaje v rozsahu (jméno a příjmení, název instagramového, facebookového profilu, adresa pro doručení výhry, e-mail a telefon) a to po dobu trvání soutěže a následně do jejího vyhodnocení, vyhlášení vítězů a předání výher. Poté budou smazány. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími osobami a budou sloužit výhradně společnosti OSTĒ k vyhodnocení soutěže. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) jste byl informován, že má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  6.11. Soutěžící si je vědom, že jeho soutěžní příspěvky budou dostupné jen po dobu fungování soutěže, do které příspěvky nahrál. Po termínu ukončení soutěže už jeho příspěvky nemusí být dostupné.

  1. CENY

  7.1. Výherce soutěže získá: dárkový poukaz na nákup produktů OSTĒ celkové hodnotě 2 000 Kč, do soutěže jsou vloženy 3 výhry, od společnosti OSTĒ s. r. o.

  7.2. Pro náležité předání ceny je vítěz soutěže povinen společnosti OSTĒ s. r.o. odeslat do 14 kalendářních dnů od obdržení zprávy o svém vítězství odpověď se svými kontaktními údaji (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo).

  7.3. Cena bude odeslána na adresu poskytnutou vítězem soutěže do 14 pracovních dnů od obdržení kontaktních údajů ze strany vítěze.

  7.4. Společnost OSTĒ si vyhrazuje právo k odeslání a doručení ceny pouze v rámci České či Slovenské republiky. V případě, že výherce výhru nepřevezme nebo do 7 kalendářních dnů neposkytne své kontaktní údaje, jeho nárok na výhru tímto zaniká.

  7.5. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Provozovatele.

  8.2. Společnost OSTĒ prohlašuje, že se nejedná o spotřebitelskou loterii ve smyslu Zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.

  8.3. Společnost OSTĒ soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

  8.4. Společnost OSTĒ si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu posouzení OSTĒ způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je společnost OSTĒ oprávněna učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.

  8.5. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se společností OSTĒ. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

  8.6. Veškeré rozpory vzniklé v souvislosti s průběhem soutěže budou vyřešeny soudem věcně a místně příslušným pro společnost OSTĒ.

  8.7. Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace společnosti OSTĒ, v rámci soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

  8.8. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.

  V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na kontakt: withlove@oste.cz.

  Tato pravidla jsou platná a účinná od 12.5.2021