1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky“) společnosti OSTÉ s. r. o., se sídlem Lysinská 1863/44, 143 00 Praha, IČO: 056 93 241, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269081 (dále také jako „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále také jako „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále také jako „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.oste.cz (dále také jako „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále také jako „Webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.       Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.       V Kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odlišná od Obchodních podmínek, přičemž odlišná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5.       Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.6.       Zasláním objednávky a následném potvrzením na Webovém rozhraní Kupující stvrzujete, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a s nimi souhlasí.

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále také jako „Uživatelský účet“). Kupující může také provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Pakliže Kupující přenechá třetí osobě Uživatelský účet třetím osobám do užívání, Prodávající nenese odpovědnost za zneužití Uživatelského účtu třetími osobami.

2.5.       Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo ceny za dopravu zboží na adresu určenou Kupujícím a formu platby dobírkou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

i.            objednávaném zboží, přičemž objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu;

ii.            kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu);

iii.            způsobu úhrady Kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

iv.            informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně také jako „Objednávka“).

3.5.        Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále také jako „Elektronická adresa kupujícího“).

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.       Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu kupujícího.

3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.9.       V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže prodávající splnit, zašle Kupujícímu na Elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

3.10.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, až potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

3.11.   V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve Webovém rozhraní obchodu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí Objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve Webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy.

3.12.   Objednávky, které nebyly potvrzeny e-mailem je možné zrušit. Pakliže Kupující bude chtít zrušit Objednávku po potvrzovacím e-mailu, bude nezbytné Odstoupit od Kupní smlouvy a postupovat dle čl. 5 Obchodních podmínek.

3.13.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

i.            bezhotovostně platební kartou v platebním systému GoPay (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Master Card Electronic), přičemž tento způsob platby nepodléhá poplatkům;

ii.            hotovostně v případě doručování do Kupujícím určeného místa v České Republice prostřednictvím PPL CZ s.r.o (dále také jako PPL) za poplatek 35 Kč vč. DPH;

iii.            hotovostně v případě doručování do Kupujícím určeného místa v České Republice prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. za poplatek 15 Kč vč. DPH;

iv.            hotovostně v případě doručování do kupujícím určeného místa ve Slovenské Republice prostřednictvím Zásielkovňa SK je poplatek 35 Kč vč. DPH;

v.            hotovostně v případě doručování do kupujícím určeného místa ve Slovenské Republice prostřednictvím Zásielkovňa SK – Kurýr – Doručení na adresu v SR je poplatek 35 Kč vč. DPH.

4.2.       Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.

4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5.       V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná ihned při platbě platební kartou či platebními tlačítky.

4.6.       Pracovním dnem se rozumí všechny dny s vyjímkou soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů.

4.7.       Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla během druhého pracovního dne od přijetí Objednávky. Při bezhotovostní platbě prodávající zboží skladem expeduje zpravidla během následujícího pracovního dne od připsání příslušné částky na bankovní účet.

4.8.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.6) a dále pak v případě, kdy je Kupní cena vyšší než 5 000 Kč, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.9.       Prodávající může vystavit různé slevové kupony s uvedením kódu, které je možno u prodávajícího uplatnit i jinou osobou než kupujícím. Výše finanční částky jakož i platnost je vždy písemně zaznamenána na konkrétním slevovém kuponu či reklamě. Slevové kupony, a tedy kódy nelze vzájemně kombinovat ani používat současně.

4.10.   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.

4.11.   Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.2.       Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.

4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5.       V případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná ihned při platbě platební kartou či platebními tlačítky.

4.6.       Pracovním dnem se rozumí všechny dny s vyjímkou soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů.

4.7.       Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla během druhého pracovního dne od přijetí Objednávky. Při bezhotovostní platbě prodávající zboží skladem expeduje zpravidla během následujícího pracovního dne od připsání příslušné částky na bankovní účet.

4.8.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.6) a dále pak v případě, kdy je Kupní cena vyšší než 5 000 Kč, požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.9.       Prodávající může vystavit různé slevové kupony s uvedením kódu, které je možno u prodávajícího uplatnit i jinou osobou než kupujícím. Výše finanční částky jakož i platnost je vždy písemně zaznamenána na konkrétním slevovém kuponu či reklamě. Slevové kupony, a tedy kódy nelze vzájemně kombinovat ani používat současně.

4.10.   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.

4.11.   Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

5.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce:

i.            zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

ii.            zboží, které podléhá rychlé zkáze;

iii.            zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

iv.            zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné prostřednictvím online formuáře uvedeném na Webovém rozhraní Prodávajícího, na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího withlove@oste.cz

5.3.       V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží vráceno Prodávajícímu formou dobírky nebude Prodávajícím převzato.

5.4.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

5.6.       V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.       Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí či poškození tuto zásilku od dopravce nepřebere.

6.4.       Přeprava a dodání zboží je možné realizovat těmito způsoby:

i.            balíkem doručovaným do Kupujícím určeného místa v České Republice prostřednictvím PPL CZ s.r.o (dále také jako PPL) za poplatek 115 Kč vč. DPH;

ii.            zásilkou hotovostně v případě doručování do Kupujícím určeného výdejního místa v České Republice společnosti Zásilkovna s.r.o. za poplatek 65 Kč vč. DPH;

iii.            balíkem do ruky do Kupujícím určeného místa ve Slovenské Republice prostřednictvím Zásielkovňa SK s.p. za poplatek 135 Kč vč. DPH;

iv.            balíkem do ruky do Kupujícím určeného místa ve Slovesnké Republice prostřednictvím Zásielkovňa SK – Kurýr – Doručení za poplatek 135 Kč vč. DPH.

7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona.

7.2.       Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Práva z vadného plnění se vztahují pouze na zboží zakoupené Kupujícím u Prodávajícího. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

i.          má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

ii.          se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

iii.          je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

iv.          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží:

i.            prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

ii.          na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

iii.          u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;

iv.          nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou je zboží možné použít, znamená to, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (dále také jako „Záruční doba“).

7.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla společnosti OSTÉ s. r. o. nebo v provozovně společnosti.

7.6.       Pro rychlé vyřízení reklamace se Kupujícímu doporučuje kontaktovat OSTÉ s. r. o. prostřednictvím online formuláře dostupného na Webovém rozhraní Prodávajícího nebo na e-mailové adrese info@oste.cz předem a uvést následující údaje:

i.            jméno a příjmení Kupujícího;

ii.          adresu Kupujícího, na kterou jí bylo zboží doručeno;

iii.          telefoní číslo Kupujícího;

iv.          e-mailovovou adresu Kupujícího;

v.          číslo objednávky, ve které bylo reklamované zboží objednáno;

vi.          číslo daňového dokladu/ faktury;

vii.          kopii daňového dokladu;

viii.          popis reklamovaného zboží a

ix.          podrobný popis vady;

x.          adresu, kam má být reklamované zboží zasláno zpět.

7.7.       Pakliže bude uplatněné právo z vad uznáno za oprávněné, náleží Kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Kupující právo na náhradu do sedmi měsíců ode dne převzetí vadného zboží, jeho právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv zaniká.

7.8.       Prodávající informuje Kupujícího o přijetí či zamítnutí uplatněného práva z vadného plnění do tří dnů ode dne obdržení uplatněného práva, a to prostřednictvím e-mailu. Uplatněné právo z vadného plnění bude vyřízeno nejpozději do třiceti dní ode dne obdržení uplatněného práva.

7.9.   Prodávající zamítné uplatněné právo z vad mimo jiné jednal-li Kupující v rozporu s návodem na použití zboží, pakliže je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti, uplatnil-li Kupující právo z vad po uplynutí zákonem stanovené lhůtě nebo po uplynutí Záruční doby. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

7.10.   Pakliže bude uplatněné právo z vad Prodávajícím přijato a uznáno a zároveň se nebude jednat o podstatné porušení Kupní smlouvy, bude Kupujícímu nabídnuta sleva z Kupní ceny nebo dodáno nové zboží či vrácena Kupní cena.

7.11.   Kupující je povinen si zboží, ke kterému bylo uplatněné právo z vadného plnění, popřípadě nové zboží vyzvednout nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího.

8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@oste.cz . Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na Elektronickou adresu kupujícího.

8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese Online platforma je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9.      Ochrana práv duševního vlastnictví

9.1.   Logo Prodávajícího OSTÉ jakožto i obchodní firma Prodávajícího je výhradním vlastnictvím Prodávajícího. Kupující není poprávněn bez písemně udělené licence logo a obchodní firmu Prodávajícího jakkoliv používat. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2.  Obsah Webové stránky a Webového rozhraní obchodu, kterými mohou mimo jiné být texty, fotografie, videa, obrázky, loga a další, jakožto i obsah souvisejících online i tištěných médiíc jako jsou propagační letáky, inzerce atd. včetně programového vybavení Webového rozhraní obchodu a těchto Obchodních podmínek, je chráněn autorskými právy Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy Prodávajícího a/nebo třetích osob.

9.3.  Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na Webových stránkách či na Webovém rozhraní obchodu.

9.4.  Při porušení zákonných práv Prodávajícího vyplývající z práva dušeního vlastnictví bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, s Občanským zákoníkem a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.   Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.   Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3.   Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto Obchodní podmínky, vaše Objednávka a její přijetí ze strany Prodávajícího, tedy z naší strany.

10.4.   Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování OSTÉ s. r. o., Lysinská 1863/44, 143 00 Praha, adresa elektronické pošty withlove@oste.cz, telefon +420770601177.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018